نیک وویچیچ - از شکست نترسید

نیک وویچیچ

زمانی که تصمیم به انجام کاری می گیریم، ممکن است شکست بخوریم و در این زمان احساس می کنید که دیگر باید تسلیم شوید.

اما به یاد داشته باشید اگر تسلیم شوید دیگر هیچوقت نمی توانید به رویای خود دست یابید.

از شکست نترسید و زمانی که آن را تجربه کردید، دوباره بلند شوید و از نو شروع کنید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران