دارن هاردی - معنای واقعی آزادی

دارن هاردیشما آزاد هستید رویاهای بزرگ داشته باشید و طرح های بزرگی را برنامه ریزی کنید و به هر جایگاهی که می خواهید برسید و به هر دستاوردی دست یابید. اما سوال اینجاست که چرا دست به کار نمی شوید؟

زیرا شما زندانی هستید! زندانی ترس. 

ترس از خجالت کشیدن به دلیل شکست،

ترس از طرد شدن توسط اطرافیان،

ترس از ...

شما از اینکه ریسک کنید و نفس و غرورتان را به خطر بیاندازید می ترسید.

آزادی واقعی را زمانی تجربه می کنید که این ترس ها را کنار بگذارید و نظر و دیدگاه دیگران در مورد شما و اهداف شما برایتان دیگر مهم نباشد.

شما تنها در مقابل خودتان و خالقتان پاسخگو هستید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران